Warunki odstąpienia od umowy

1.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy Sprzedawcy wskazanych w ust. 7

2.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty wydania Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Konsumenta (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego Towaru, partii lub części.

3.Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub przy użyciu wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenia można pobrać TUTAJ.

4.  Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:

1) pocztą na adres korespondencyjny: Dębowa 1, 63-604 Baranów

2) mailowo na adres: biuro@lustraledowe.pl

5. W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu dokonane przez niego płatności. Zwracany Towar należy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".

6.  Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.  Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru obciążają Konsumenta, a wysokość tych kosztów jest uzależniona od gabarytów odsyłanego Towaru.

8. Zwrot środków na rzecz Konsumenta nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. lustro wykonane według własnej konfiguracji tj rozmiar, kolor oświetlenie, wzór graweru, inne dodatki). Produktem prefabrykowanym uznajemy produkty bez dodatkowych opcji zmiany parametrów tj rozmiar, kształt, kolor, wzór.

2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

10.  Konsument odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.