Regulamin sklepu internetowego – LUSTRALEDOWE.PL

 

§1

Postanowienia ogólne


1.   Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem lustraledowe.pl stanowi własność Pana Rafała Dziergwa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą RagNet Rafał Dziergwa, Baranów , ul. Rynek 16, posiadającego numer NIP 619-199-14-52 oraz numer Regon 302271745, e- mail - biuro@lustraledowe.pl, tel. +48 883 728 717

2. Ilekroć w Regulaminie użyto niżej wymienionych wyrazów pisanych wielką literą, należy przez nie rozumieć:

1) Sprzedawca -Pan Rafał Dziergwa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RagNet Rafał Dziergwa, Baranów , ul. Rynek 16 , numer NIP 619-199-14-52 , numer Regon 302271745;

2)Sklep internetowy -sklep internetowy działający pod adresem http://www.lustraledowe.pl, stanowiący własność Rafała Dziergwa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą RagNet Rafał Dziergwa, Baranów;

3)Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

4) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy;

4) Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

5) Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych Zamówień, historię Zamówień, stan realizacji aktualnych Zamówień, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu Zamówień;

6) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Towar, jaki zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Klienta; 

7) Towar - rzecz w rozumieniu art. 45 Kodeksu cywilnego znajdująca się w asortymencie Sklepu internetowego możliwa do zakupu przez Klienta;

8) Umowa sprzedaży - umowa, przez którą Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Klient zobowiązuje się odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady składania za pośrednictwem Sklepu internetowego Zamówień Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania Umów Sprzedaży oraz postępowania reklamacyjnego.

4. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

5. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu internetowego lub, w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

§ 2

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.Aktywacja Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientowi, po jego zalogowaniu się, korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego.

2. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać Zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta z zastrzeżeniem, iż składanie Zamówień bez rejestrowania Konta Klienta jest możliwe w przypadku Zamówień o wartości do 1.000,00 zł brutto.

3. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu zakładki „Zaloguj się” lub podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym odbywa się dwuetapowo i wymaga:

a) wypełnienia wstępnego formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i naciśnięcia przycisku „Stwórz konto” oraz

b) uzupełnia właściwego formularza rejestracji przez podanie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła i naciśnięcia przycisku „Zarejestruj się”.

5. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

 

 

 

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sklep internetowy świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

1) umożliwianie zawieranie on-line Umów Sprzedaży Towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,

2) umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,

3) przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Towarów.

2. Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep internetowy usług wskazanych w ust. 1 pkt.1 2) i 3) powyżej. Sprzedawca może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług, o których mowa w ust. 1pkt. 2) i 3) powyżej poprzez przesłanie Klientowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:

1) dostęp do sieci Internet,

2) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),

3) posiadanie konta poczty elektronicznej.

4. Sprzedawca informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania przez niego treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 4

Składanie i  realizacja  Zamówień.

  1. Klient może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie Zamówienia.
  2. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  3. Za złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego uważane jest wskazanie zamawianego Towaru poprzez dodanie go do Koszyka oraz sprecyzowanie formy płatności i dostawy. Złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny.
  4. W przypadku składania Zamówienia bez Rejestracji konta, niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego. Elementem procedury składania Zamówienia w tym przypadku jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych, jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
  5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje pocztą elektroniczną e-mail potwierdzający wpłynięcie Zamówienia do Sprzedawcy.
  6. Realizacja Zamówienia następuje w ciągu od 7 do 21 dni roboczych. Zamówienie w trakcie realizacji posiada status "Zamówienie w przygotowaniu".
  7. Czas realizacji Zamówienia obejmuje okres od dnia rozpoczęcia realizacji Zamówienia do dnia wysłania Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź transportem Sprzedawcy. Termin realizacji nie obejmuje czasu dostawy Towaru do Klienta.
  8. Oferta Sklepu internetowego obejmuje Towary gotowe - fabrycznie nowe oraz Towary nieprefabrykowane - wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  9. Wszelkie informacje o Towarach umieszczone na stronie Sklepu internetowego, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe (kolory i wymiary na zdjęciach) mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.
  10. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość przeprowadzania akcji promocyjnych obejmujących określony asortyment bądź skierowanych do Klientów spełniających wymogi określone w Regulaminie promocji.

 

§ 5

Formy płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienie

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

1) przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po dokonaniu płatności przez Klienta);

2) gotówką za pobraniem (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia).

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Towaru fabrycznie nowego, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. W przypadku Towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego na indywidualne Zamówienie Klienta, Sprzedawca jest uprawniony do żądania wykonania Umowy Sprzedaży, bądź naprawienia szkody wynikłej z jej niewykonania.

 

§ 6
Dostawa Towaru

1. Dostawa Towaru dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba, że Sprzedawca postanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru ustalane są każdorazowo na podstawie jego wymiarów i wskazywane Klientowi w opisie Towaru.

3. Dostawa Zamówionego przez Klienta Towaru następuję poprzez firmę kurierską bądźtransportem Sprzedawcy.

4. Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w siedzibie Sprzedawcy bądź w innym wyznaczonym miejscu, po uprzednim potwierdzeniu terminu odbioru przez Sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną.


§ 7
Reklamacje

1.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedanego Towaru na zasadach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego

2. Jeżeli Towar sprzedany ma wady, Klient ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania Towaru przez Klienta.

3.    Klient może złożyć reklamację:

a) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: 63-604 Baranów ul. Dębowa 1,

b) mailowo na adres: biuro@lustraledowe.pl,           

4.    Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt z Kupującym), wskazanie reklamowanego Towaru i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. Załączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury ułatwi jej rozpoznanie. Reklamowany Towar należy dostarczyć na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
5.   W przypadku, gdy Klientem jest Konsument termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres podany przez Klienta, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem poczty e-mail. 

6.    Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru na nowy lub usunięcia wady Towaru, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7.  W przypadku, gdy Sprzedawca uznał reklamację Klienta, a Towar ma zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, Towar należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Klient otrzymał przy zakupie. Po spakowaniu Towaru należy powiadomić Sprzedawcę, aby mógł zamówić kuriera w celu odebrania Towaru od Klienta.
8. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty wydania Towaru Kupującemu.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Klienta przy składaniu zamówienia, montażem Towaru z naruszeniem załączonej do niego instrukcji montażu (instrukcja do pobrania TUTAJ), a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką Towaru ponosi Kupujący. We wskazanych przypadkach Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

10.  Sprzedawca informuje, że Klient będący Konsumentem ma prawo zwrócić się do Miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów o pomoc w załatwieniu reklamacji Konsumenta.
11. Podczas odbioru Towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzenia podczas czynności opisanych w zdaniu pierwszym jakichkolwiek uszkodzeń Towaru należy sporządzić w obecności kuriera protokół reklamacyjny, w którym będzie określony stan przesyłki oraz możliwe okoliczności powstania szkody.

12. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, koszt wysyłki do Sprzedawcy reklamowanego Towaru pokrywa Konsument.

13. W przypadku sprzedaży Towaru Klientowi niebędącemu Konsumentem, Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru do momentu jego wydania rozumianego jako powierzenie towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego samego rodzaju.

14. W przypadku sprzedaży Towaru Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

 

§ 8

Gwarancja

1. Wszystkie Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są objęte 24 miesięczną gwarancją jakości Sprzedawcy. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania rzeczy Klientowi.
2.    Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne Towaru Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy Towaru lub wymiany Towaru na nowy w terminie 21 dni roboczych od dnia doręczenia Towaru do Sprzedawcy. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Sprzedawcy.
3. W przypadku zgłoszenia przez Klienta wady Towaru w ramach gwarancji, Klient na swój koszt przekazuje Towar do Sprzedawcy. Wyboru sposobu usunięcia wady i miejsca dokonania naprawy dokonuje Sprzedawca.

4. Zgłoszenia wady fizycznej Towaru w ramach gwarancji należy dokonać w terminie 14 dni od wykrycia wady. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy, wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu, albo mailowo na adres biuro@lustraledowe.pl Zgłoszenie powinno zawierać dane Klienta (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, opis zgłaszanych zastrzeżeń [np. zdjęcie uszkodzenia] i wskazanie, że Klienta dokonuje zgłoszenia w ramach gwarancji.
5. Udzielenie przez Sprzedawcę gwarancji na Towar w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
6.    Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze.

7. Uprawnienia z tytułu gwarancji zostają wyłączone m.in. wówczas, gdy Klient dokonał montażu Towaru niezgodnie z załączoną do niego instrukcją montażu.

§ 9

Odstąpienie od umowy

1.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy Sprzedawcy wskazanych w ust. 7

2.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty wydania Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Konsumenta (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego Towaru, partii lub części.
3.Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub przy użyciu wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenia można pobrać TUTAJ.
4.  Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:
1) pocztą na adres korespondencyjny: Dębowa 1, 63-604 Baranów

2) mailowo na adres: biuro@lustraledowe.pl

5. W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu dokonane przez niego płatności. Zwracany Towar należy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".

6.  Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.  Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru obciążają Konsumenta, a wysokość tych kosztów jest uzależniona od gabarytów odsyłanego Towaru.

8. Zwrot środków na rzecz Konsumenta nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. lustro wykonane według własnej konfiguracji tj rozmiar, kolor oświetlenie, wzór graweru, inne dodatki). Produktem prefabrykowanym uznajemy produkty bez dodatkowych opcji zmiany parametrów tj rozmiar, kształt, kolor, wzór.
2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
10.  Konsument odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

1.Sprzedawca gwarantuje Klientom ochronę danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep internetowy swoich danych osobowych podczas procesu rejestracji w Sklepie internetowym lub podczas składania Zamówienia bez rejestracji, za zasadach określonych w § 4 ust. 4 Regulaminu.

3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, przez zaznaczenie odpowiedniego pola Formularza rejestracyjnego, podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep internetowy.

4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Pan Rafał Dziergwa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RagNet Rafał Dziergwa, Baranów , ul. Rynek 16 , numer NIP 619-199-14-52 , numer Regon 3022717455.

5. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

6. Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z umową sprzedaży Towarów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego, Konsument, oprócz skierowania pozwu do sądu powszechnego, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. W tym celu Konsument może m.in. skorzystać z:

1)   Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dane adresowe sądu znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl), który orzeka w sporach cywilnoprawnych i działa przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Sąd ten rozpatruje spory między Konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu, 

2)  mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (dane adresowe znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl) – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą, a konsumentem inicjowane jest na wniosek konsumenta lub z urzędu i jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Postępowanie to zmierza do polubownego zakończenia sporu poprzez przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu sprawy i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu.  

2. Konsument ma również prawo skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez organizacje konsumenckie takie jak: Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentów.org.pl) czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org).

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2016 r. i ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych po jego wejściu w życie.

4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta